Privacyverklaring

Voorafgaand – Deze privacyverklaring wordt u gedaan door Advocatenkantoor Rudi Bollen bv (Sint-Maartenstraat 8, 3000 Leuven, KBO 0745.463.905, hierna: “het kantoor”). Met deze verklaring bevestigt het kantoor dat het alle persoonsgegevens die het ontvangt, zal verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, alsmede in overeenstemming met toepasselijke nationale reglementeringen, waaronder de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992. Gezien technologische en juridische evoluties op het vlak van privacy, nodigt het kantoor u uit om haar privacyverklaring regelmatig na te kijken op eventuele wijzigingen.

Respect voor uw privacy – Uw gegevens worden in alle vertrouwelijkheid behandeld en enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden opgevraagd of ter beschikking gesteld.

Doel van deze verklaring – Deze verklaring verstrekt u informatie aangaande de categorieën van gegevens die het kantoor verwerkt, de doeleinden en rechtsgronden voor die verwerking, de duur van bewaring van de gegevens en uw rechten in het kader van deze gegevensverwerking.

Beveiliging van uw gegevens – Enkel personen in een arbeidsrelatie met het kantoor hebben, voor zover nodig voor de uitvoering van hun opdracht, toegang tot uw gegevens in overstemming met de deontologie en het beroepsgeheim van de advocaat.
De gegevens worden verwerkt in de kantoorruimte, de kantoorservers en in een in Nederland gevestigde Cloud die toegankelijk is voor de behandelaars van uw dossier. De gegevens die worden verwerkt in de Cloud zijn steeds beperkt tot het uiterst noodzakelijke en kunnen door u en derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw overeenkomst uitsluitend worden geraadpleegd aan de hand van een tweefactor authenticatie, die verbonden is aan een gepersonaliseerde hyperlink.

Doel van de verwerking – Het kantoor verwerkt enkel de persoonsgegevens strikt noodzakelijk voor het realiseren van de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de professionele overeenkomst met de cliënt of derden,
  • het ontdekken of voorkomen van fraude, witwaspraktijken of andere illegale activiteiten,
  • het informeren van het cliënteel,
  • elk ander doeleinde waartoe de betrokkene de toestemming heeft gegeven.

Rechtsgronden van de verwerking – De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgronden zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het bijzonder de overeenkomst tussen advocaat en cliënt maar ook, in voorkomend geval, de wettelijke verplichting en de vitale belangen. Voor zover de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (art. 6.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming), heeft de cliënt steeds het recht om de toestemming in te trekken. Voor zover het de verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens betreft, zal het kantoor zich kunnen beroepen op de rechtsgronden voorzien in art. 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Categorieën van persoonsgegevens – Het kantoor verwerkt de identificatiegegevens die haar door de betrokkene worden overgemaakt en elke communicatie en informatie die vrijwillig door de cliënten aan het kantoor wordt verstrekt.

Doorgifte aan derden – Door de overeenkomst met het kantoor, geeft de cliënt uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens over te maken aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten. Derde partijen kunnen onder meer zijn: andere advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants of iedere andere partij wiens tussenkomst noodzakelijk is. Het kantoor zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan derden met het oog op commerciële doeleinden.

Transparantie en rechten – U heeft het recht om uw persoonsgegevens die het kantoor verwerkt, in te zien, te laten verbeteren, te laten verwijderen en te laten beperken. U heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens, binnen de beperkingen van de wetgeving ter zake. U kan eveneens vragen deze gegevens over te dragen aan een derde partij. Dit alles kan te allen tijde gebeuren via een verzoek per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het verzoek zal binnen een redelijke termijn worden behandeld en dient vergezeld te gaan van een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien uw gegevens op uw verzoek worden verwijderd of indien u zich verzet tegen de verwerking, wordt de dienstverlening door het kantoor vanzelf stopgezet.

Bewaringsduur van de persoonsgegevens – Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, onverminderd de wettelijke of deontologische verplichtingen.
Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden van een juridische dienstverlening van het kantoor aan u worden actief bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd. Na de uitvoering is het kantoor gehouden uw persoonsgegevens gedurende vijf jaar passief te bewaren in het archief omwille van de wettelijke bewaringsplicht van de advocaat, zoals bepaald door artikel 2276bis BW.

Klachten – Indien u niet tevreden bent over deze privacyverklaring of de manier waarop het kantoor met uw verzoeken inzake gegevensbescherming omgaat, kunt u het kantoor contacteren op het telefoonnummer 016 23 11 13 of op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te optimaliseren.Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je ze kunt wissen vind je in onze privacyverklaring.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk